Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji  pp2.goleniow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-31 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst
 • nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eliza Brela, adres e-mail: Tom-b2@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517490596. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 • Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie
 • Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) - w budynku znajdują się schody brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
 • Przy schodach wejściowych brak jest podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
 • W odległości 5 m znajduje się parking miejski z wydzielony miejscem dla osoby niepełnosprawnej
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Data dodania: 2020-03-31 09:50:55
Data edycji: 2020-03-31 10:09:43
Ilość wyświetleń: 2176
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej