Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Profil przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego(Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 19 )
 • Statut przedszkola
 • Ustawa z dnia7 września 1991r. systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 

Nasze zasoby rzeczowe:

 • placówka istnieje w Goleniowie od ponad 50 lat – wracają do nas dzieci naszych absolwentów
 • duży, ogrodzony teren, spokojny i bezpieczny, wśród drzew i terenów zielonych na osiedlu mieszkaniowym
 • budynek po termomodernizacji, kolorowy, estetyczny
 • system kart dostępu i monitoring gwarantujące bezpieczeństwo
 • nowoczesna, przestronna szatnia z holem i łazienką dla dzieci
 • sala zajęć ruchowych i dodatkowych, z pianinem, instrumentami i pomocami do ćwiczeń gimnastycznych
 • pięć sal dla dzieci, funkcjonalnych, przestronnych, słonecznych, estetycznie urządzonych z zabawkami sprzyjającymi rozwojowi dzieci, kącikami komputerowymi, kącikami doświadczalnymi, przyrodniczymi, relaksacyjnymi i kącikami zainteresowań z inicjatywy dzieci
 • hol wystawowy z obszerną biblioteczką dla dzieci, albumami z pracami i kącikiem czytelniczym
 • kącik patronki przedszkola Wandy Chotomskiej – literatura i pamiątki z pobytu
 • garderoba teatralna ze strojami i rekwizytami do aktywności teatralnej dzieci
 • duży ogród z piękną roślinnością, sezonowymi nasadzeniami do obserwacji przyrodniczych oraz urządzeniami do aktywności ruchowej
 • zewnętrzny magazyn sprzętu sportowego i zabawek do aktywności na świeżym powietrzu
 • własna kuchnia gwarantująca zdrowe żywienie dzieci, wydająca cztery posiłki dziennie wspomagająca nauczycielki w procesie wdrażania dzieci do samodzielnego przygotowywania posiłków
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne
 • wsparcie rzeczowe i finansowe wielu naszych rodziców i instytucji

 

Nasze zasoby osobowe:

 • posiadamy stabilną, doświadczoną, wykwalifikowaną i twórczą kadrę nauczycieli
 • opiekę z zakresu terapii logopedycznej sprawuje zatrudniony nauczyciel-logopeda
 • pracę nauczycielek wspomagają doświadczone pomoce nauczyciela mające ciepły, serdeczny stosunek do dzieci
 • kadra nauczycieli systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, współdziała ze sobą, pracuje w zespołach zadaniowych, dzieli się doświadczeniem, współpracuje też z innymi placówkami oświatowymi na rzecz rozwoju naszych wychowanków
 • nauczycielki opracowują programy autorskie, które realizowane są poza podstawą programową
 • nauczycielki informują na bieżąco rodziców o wydarzeniach w życiu grupy na stronie internetowej placówki
 • wszyscy pracownicy identyfikują się z placówką; panuje klimat życzliwości i otwartości, miła atmosfera sprzyjająca dobremu samopoczuciu naszych podopiecznych i rodziców.

 

Naszą działalność opisuje cytat:

 

„Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem i radością."

 

Misja przedszkola

 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

 

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Wizja przedszkola

 

Cele główne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Przedszkole wspiera dzieci w rozwoju twórczej aktywności.
 4. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 6. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 7. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.
 8. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami. Jesteśmy współpartnerami wspólnie dążącymi do celu, jakim jest dobro dziecka.
 9. Wspomagamy wszystkie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ich ciekawość, aktywność i samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

 

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania.

 

Przedszkole promuje zdrowie, aktywność ruchową oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

 

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu.

 

Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje.

 

Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

 

Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu.

 

Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 

Sylwetka naszego absolwenta

 

Dziecko kończące nasze przedszkole:

posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

przestrzega:

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;

 

System wspierania rozwoju dziecka

 

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

 

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

 

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

 

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metodę projektu, metody aktywizujące, twórczego myślenia, twórcze metody aktywności ruchowej, pedagogiki zabawy, aktywnego słuchania muzyki, ekspresyjne, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metody nauczania matematyki wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.

 

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

 

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 

Prowadzone są zajęcia dodatkowe - po konsultacjach z rodzicami :

 • język angielski dla wszystkich dzieci
 • zajęcia rytmiczno-taneczne dla wszystkich dzieci
 • religia na życzenie rodziców

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów, odbywają się po realizacji podstawy programowej, wzbogacają ofertę edukacyjną przedszkola i mają pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój dzieci.

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia, edukację dla bezpieczeństwa,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
 • Promocja zdrowia.
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego i z pomocą rodziny.
 • Inne zadania.

 

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja warsztatów ze specjalistami zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, imprez, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów, akcji charytatywnych np.

 • Góra Grosza – towarzystwo ,,Nasz Dom”
 • Klub Gaja
 • zbieranie nakrętek na rzecz chorych dzieci
 • zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku,
 • ,,Żółte Żonkile” dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Chorych Dzieci w Szczecinie
 • udział w koncertach charytatywnych

 

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

 

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Pasowanie na przedszkolaka, starszaka
 • Udział w kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”
 • Przegląd twórczości naszej patronki
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi
 • Święto drzewa
 • Obchody Święta Niepodległości, Święta Flagi
 • Warsztaty i przedstawienia teatralne
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Mikołajki
 • Spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
 • Bal karnawałowy
 • Swięto Babci i dziadka
 • Dni Teatru,
 • Przedszkolny X-FACTOR
 • Powitanie wiosny
 • Święto Ziemi
 • Obrzędy Wielkanocne
 • Święto Rodziny
 • Festyn z rodzicami i przyszłymi przedszkolakami
 • Przedszkolne zabawy sportowe z rodzicami
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej- pożegnanie przedszkola.

 

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, bezpieczeństwo, a także wartość działalności artystycznych.

 

Systematycznie organizujemy: wycieczki autokarowe do teatru, do kina, do muzeum, na pikniki majówkowe, na lotnisko, na warsztaty edukacyjne.

 

Organizujemy przedstawienia teatralne dla zaprzyjaźnionych placówek, wystawy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki do zakładów pracy, instytucji placówek i urzędów działających w mieście.

 

Współpracujemy z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym, włączając się w różnorodne inicjatywy, uwzględniając jego oczekiwania i możliwości:

 • Szkołami podstawowymi i przedszkolami z Goleniowa i okolic
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • GDK w Goleniowie
 • Biblioteką Publiczną
 • Państwową Powiatową Komendą Straży Pożarnej
 • Powiatową Komendą Policji
 • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Wychowania
 • Nadleśnictwem Goleniów
 • Hufcem harcerzy
 • Sanepidem
 • Służbą zdrowia
 • Klubem seniorów
 • Towarzystwem opieki nad zwierzętami
 • Lokalnymi mediami

 

Zarządzanie przedszkolem

 

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii logopedycznej. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem.

 

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

 

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powołane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, promocji przedszkola, ewaluacji, diagnoz, programów wychowania przedszkolnego i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

 

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

Priorytety – kierunki rozwoju placówki :

 1. Kształtowanie świadomości zdrowych nawyków żywieniowych oraz znaczenia aktywności ruchowej dla prawidłowego rozwoju.
 2. Rozwijanie uzdolnień artystycznych na drodze twórczej aktywności w sferze teatralnej, muzycznej i plastycznej.
 3. Promocja zachowań warunkujących bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz postaw proekologicznych.
 4. Budowanie efektywnego systemu współpracy ze środowiskiem lokalnym, odpowiadanie na jego potrzeby.
 5. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 7. Doskonalenie organizacji pracy zespołowej nauczycieli.
 8. Stworzenie i wdrożenie nowych procedur i regulaminów usprawniających pracę przedszkola.
 9. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przygotowana przez zespół ds. rozwoju i promocji przedszkola przy współudziale Rady Pedagogicznej, po rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań rodziców oraz potrzeb rozwojowych dzieci.

Zaakceptowana przez rodziców podczas zebrań w oddziałach wiekowych.

Przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2013/2014 z dnia 13 września 2013 r.

Pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców na zebraniu dnia 16 września 2013 r.

Koncepcja pracy została upubliczniona na stronie internetowej przedszkola.

Każdy pedagogiczny pracownik przedszkola posiada egzemplarz dokumentu do pracy z nim na co dzień, do jej realizacji we współpracy z rodzicami.

Na radach organizacyjnych będziemy poddawać koncepcję analizie i modyfikacji, w celu nanoszenia bieżących zmian

Data dodania: 2018-05-15 09:43:18
Data edycji: 2018-10-17 22:53:42
Ilość wyświetleń: 3980
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej